What a Game!

Kate+Benoist+%2811%29+squeezes+through+the+seniors+at+the+Powderpuff+game+Nov.+22.+Seniors+take+the+victory+18-+12.

Alyssa Weisenberg

Kate Benoist (11) squeezes through the seniors at the Powderpuff game Nov. 22. Seniors take the victory 18- 12.